Kariera

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności w ING Usługi dla Biznesu S.A.

  Informacje ogólne
 1. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności („Oświadczenie”) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę pod firmą ING Usługi dla Biznesu S.A., z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-121), ul. Chorzowska 50, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod numerem KRS: 0000408358 REGON: 242834901, NIP: 6342805313 („Spółka”).
 2. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.
 3. Ze Spółką można się skontaktować poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
 4. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie Państwo kontaktować poprzez adres email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Spółki (najlepiej z dopiskiem „RODO”).
 5. Spółka może przetwarzać Państwa dane osobowe, jak określono to w niniejszym Oświadczeniu, jak również jak wskazano w chwili zbierania danych od Państwa. Dlatego też niniejsze Oświadczenie należy czytać wraz ze wszelkimi innymi powiadomieniami lub warunkami dostarczonymi Państwu w chwili zbierania od Państwa danych (lub na późniejszym etapie).
 6. Kategorie osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę
 7. Spółka przetwarza dane osobowe osób fizycznych, które:

  a) są potencjalnymi klientami, kontrahentami lub dostawcami Spółki, gdyż np. przekazały Spółce dane do kontaktu w związku z usługami i produktami oferowanymi przez Spółkę („Potencjalni klienci”);

  b) są klientami, kontrahentami lub dostawcami Spółki (przy czym przez klientów rozumie się także osoby, na rzecz których Spółka realizuje transakcje finansowe na zlecenie klientów) („Klienci”);

  c) działają w charakterze osób upoważnionych do reprezentacji osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych („Reprezentanci”);

  d) są stroną wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki („Skarżący”);

 8. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 9. Dane osobowe Potencjalnych klientów mogą być przetwarzane przez Spółkę – jako administratora danych – w następujących celach:
  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
  Zawarcie umowy o współpracy ze Spółką. Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług.
  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).
  Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego. Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów Kodeksu cywilnego.
 10. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Spółkę – jako administratora danych – w następujących celach:
  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
  Wykonanie umowy o współpracy ze Spółką, w tym dokonywania płatności lub innych transakcji finansowych, rejestrowania i finansowego rozliczania usług, produktów i materiałów dostarczanych do i przez Spółkę. Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  Marketing bezpośredni produktów i usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji). Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki oraz innych spółek z Grupy ING (tj. prezentowanie oferty ich produktów i usług) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji.
  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).
  Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji Klientów. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług.
  Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego. Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.
 11. Dane osobowe Reprezentantów oraz Skarżących mogą być przetwarzane przez Spółkę – jako administratora danych – w następujących celach:
  Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
  Zawarcie oraz wykonanie umowy o współpracy ze Spółką. Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  Obsługa wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki; realizacja obowiązków prawnych ciążących na Spółce.
  Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami).
  Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego. Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego.
 12. Informacje handlowe to wszelkie formy promocji oraz oferty handlowe, które mogą dotyczyć produktów lub usług Spółki oraz produktów lub usług innych spółek z Grupy ING. Informacje handlowe mogą mieć postać spersonalizowanych komunikatów w oparciu o operacje profilowania, które umożliwiają zaproponowanie Państwu produktów lub usług najlepiej dopasowanych do Państwa preferencji, profilu prowadzonej działalności (Państwa lub reprezentowanego przez Państwa podmiotu), historii zakupowej, znanych lub przewidywanych oczekiwań.
 13. Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane?
 14. Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:
  • o w związku z wykonaniem umowy o współpracy ze Spółką oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);
  • w związku z utrzymywaniem oraz komunikowaniem się przez strony internetowe – przez okres 30 dni;
  • w związku z obsługą wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do Spółki – do czasu wyjaśnienia sprawy objętej wnioskiem, skargą, reklamacją lub innym pismem kierowanych do Spółki;
  • w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody;
  • w związku z badaniami statystycznymi, działaniami analitycznymi, badaniem satysfakcji – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu wyłącznie w formie zanonimizowanej lub zagregowanej (dane statystyczne);
  • w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).
 15. Komu dane osobowe mogą być przekazywane?
 16. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  • innym spółkom z Grupy ING, których aktualna lista znajduje się pod adresem: tutaj – dla wewnętrznych celów administracyjnych, np. związanych z raportowaniem (sprawozdawczością) w ramach Grupy ING, dla celów statystycznych, rachunkowych oraz zarządczych, w tym wewnętrznej analizy zarządczej (np. w związku z realizacją wymogów wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu);
  • innym spółkom z Grupy ING – dla ich własnych celów marketingowych (w sytuacji udzielenia stosownej zgody);
  • o podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu – w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Spółce
  • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki lub pozostałych spółek z Grupy ING usługi w zakresie obsługi marketingowej i reklamowej (np. agencje marketingowe, agencje interaktywne) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki lub pozostałych spółek z Grupy ING usługi w zakresie obsługi informatycznej (np. prowadzące hosting stron internetowych) – w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Spółki lub pozostałych spółek z Grupy ING innego rodzaju usługi, np. dostawcom usług prawnych i doradczych – w związku ze świadczeniem tych usług.
 17. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
 18. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z Grupy ING, do której należy Spółka, jak również podmiotom świadczącym na rzecz Spółki lub pozostałych spółek z Grupy ING określone usługi, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Państwa te nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające na swym terytorium odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
 19. Przekazywanie danych osobowych podmiotom z Grupy ING odbywa się na podstawie Wiążących Reguł Korporacyjnych, które zostały zatwierdzone przez holenderski organ nadzorujący przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 20. Możesz otrzymać kopię Wiążących Reguł Korporacyjnych – w tej sprawie prosimy o kontakt poprzez adres email: [email protected].
 21. Jak chronimy Państwa dane osobowe?
 22. Mamy świadomość, że Państwa dane osobowe są poufne. Spółka zachowuje poufność, bezpieczeństwo oraz chroni Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO, jak również przyjętymi przez Spółkę wewnętrznymi politykami i instrukcjami.
 23. Spółka wdrożyła technologiczne oraz operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, nadużyciem, lub nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Takie środki obejmują m.in. wykorzystanie, szyfrowanie, odpowiednie procesy zarządzania dotyczące praw dostępu oraz inne technicznie i organizacyjne środki zapewniające właściwą ochronę Państwa danych osobowych. Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożeń właściwych charakterowi danych osobowych, które podlegają ochronie.
 24. Zwracamy jednak uwagę, że w przypadku, gdy przesyłacie Państwo informacje przez Internet, nie można zagwarantować, iż jest to w 100% bezpieczne.
 25. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
 26. Nawiązanie współpracy lub kontakt w innym celu ze Spółką są dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy o współpracy jest niezbędne do jej zawarcia, a następnie jej wykonania – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i wykonanie umowy.
 27. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy.
 28. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 29. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO – określone prawa, w tym:

  a) prawo dostępu do danych – przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Spółki potwierdzenia co do tego, czy Państwa dane osobowe są przez Spółkę przetwarzane, jak również w zakresie określonych innych informacji (np. dotyczących celów przetwarzania, jak również kategorii przetwarzanych na temat Państwa danych osobowych). Przysługuje Państwu również prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w postaci uzyskania kopii danych osobowych dotyczących Państwa. Służy to temu, abyście byli Państwo świadomi oraz mogli sprawdzić, w jaki sposób Spółka wykorzystuje Państwa dane osobowe. Spółka może odmówić przekazania kopii danych osobowych w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby;

  b) prawo do sprostowania danych – przysługuje Państwu prawo do żądania od Spółki niezwłocznego skorygowania Państwa danych osobowych, w sytuacji gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. gdy Spółka przetwarza Państwa błędne imię i nazwisko lub adres); w tym celu możecie Państwo przedstawić dodatkowe oświadczenie;

  c) prawo do usunięcia danych (znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”) – umożliwia ono Państwu żądanie usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku gdy, na przykład, dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Państwa zgoda (w sytuacji gdy była ona jedyną podstawą przetwarzania Państwa danych). „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Państwa danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy Spółka potrzebuje nadal wykorzystywać dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego;

  d) prawo do ograniczenia przetwarzania – przysługuje Państwu prawo do powstrzymania Spółki przed dalszym wykorzystywaniem Państwa danych osobowych w przypadku, gdy np. Spółka jest w trakcie oceny żądania sprostowania Państwa danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Spółka może w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane osobowe, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać (np. w celu realizacji umowy);

  e) prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Państwa własnych celów u innych podmiotów (będących odrębnymi administratorami danych). Uprawnienie to ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyliście i które przetwarzamy (w sposób zautomatyzowany) za Państwa zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Państwu kopię Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (o ile jest to technicznie możliwe) możemy przesyłać Państwa dane bezpośrednio innemu administratorowi danych. Spółka może odmówić realizacji tego praw w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na prawa innej osoby.

 30. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, w szczególności w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingu bezpośredniego. Spółka ma jednak możliwość kontynuowania przetwarzania danych osobowych w razie możności wykazania ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania mających charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw oraz wolności lub jeśli będzie to konieczne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli sprzeciwicie się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w takich celach.
 31. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 32. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).